طلاق

اگرهریکاززوجینقبلازازدواجباوکیلخانوادهدرموردمهریهمشورتکنند،میتواننددرمواجههباطلاقازمشکلاتیکهدرزمینهمهریهایجادمیشودجلوگیریکنند.یابحثاشتغالزوجهبعدازازدواجکهیکیازمشکلاترایجمراجعینحضوریوتلفنیماست. اینموضوعنکاتحقوقیوقانونیخاصخودرادارد.درصورتیکهزوجهقبلازازدواجایننکاتقانونیرابداند،درمراحلازدواجبادیدبازتریعملمیکندوطبیعتاًپسازازدواجبامشکلاتکمتریمواجهخواهدشد.

اگربعدازازدواجباهمسرخوددراینزمینهمشکلداشتهباشندبهدلیلآگاهیازحقوققانونیخودمیتوانندواکنشمناسبیازخودنشاندهند.

ازاینپروندههاچهبرایزنان (طلاقیکطرفهاززنو …) وچهدرموردمردان (طلاقیکطرفهازمردو …) میتوانمثالهایزیادیآوردکهاهمیتاستفادهازوکیلطلاقرادرمشهد (وسایرشهرها). ثابتمیکند.

بنابراین،هریکاززوجیننهتنهادرزمانطلاق; بلکهباتوجهبهتوضیحاتفوقنیازبهوکیلطلاققبلازازدواجدارندتاضمنبررسیدقیقشرایطوفعالیتهایهریکاززوجینقبلوبعدازازدواجودرصورتتوافقبهعنوانوکیلطلاقاقدامکند.

ویژگیهایوکیلطلاقحرفهای

توصیهمیکنیمقبلازعقدقراردادباوکیلطلاقحتمانکاتزیررادرمورد بررسیکنید.

داشتنپروانهوکالت

دانشحقوقیبالاهمراهباسابقهکاریمرتبطدرزمینهدعاویخانوادگیبهعنوانیکوکیل: وکیل متخصص در مشهد ازنظرحقوقیوکیلکیفریمیتوانددردعاویخانوادگینیزبهعنوانوکیلاقدامکند. امافراموشنکنیدکهیکوکیلکیفریهرگزنمیتواندبهاندازهوکیلخانوادهحرفهایوشایستهباشد. زیرااوتجربهخودرانداردودقیقاًبههمیندلیلاستکهمادرآساوکیلبرایهرزمینهایوکلاییراتعیینکردهایمکهدرآنزمینهمتخصصهستند.

داشتنتکنیکبیانقویوصداقتدرکلام (خودداریازدادنوعدههایواهیوامیدهایواهیصرفابهخاطرگرفتنپرونده)

عدماستفادهازتبلیغاتچهدرفضایمجازیوچهدردنیایواقعی

آساوکیل: طبققانونهیچوکیلیحقتبلیغندارد. اگروکیلتبلیغکندقانونشکنیکردهاستوطبیعتاًفردیکهخودشقانونشکنیمیکندنمیتواندپشتوانهخوبیبرایموکلشباشد. برایایندستهازافرادتنهاصرفهاقتصادیمهماستتامنافعمشتری.

عدمارائهتضمیندرموردنتیجه

کاروکالت: قولتضمیننتیجهکاربهموکلتخلفانتظامیمحسوبمیشود.

تبییننکاتشرعیطلاقباتوجهبهشرایطموکل

ارائهنظرکارشناسیدرمورددرصدموفقیت (درالزامبهتمکین،درحضانتفرزندوسایرزمینههایمرتبطباطلاق) همراهباذکردلایلقانونی.

حقالوکالهعادلانهدریافتکنید

امینچهدرحفظاسراروچهدرحفظاسنادیکهموکلبهاوارائهمیکند

تجاوزازحدوداختیاراتیکهموکلدرحلوفصلدعوایطلاقبهاودادهاست